ONZE VOORWAARDEN

Verkoopvoorwaarden voor Dermfix GmbH


1. Toepassing van de voorwaarden

De Verkoper (Dermfix GmbH) zal verkopen en de Koper zal de Goederen kopen in overeenstemming met een offerte of offerte van de Verkoper die door de Koper wordt aanvaard, of een bestelling van de Koper die door de Verkoper is aanvaard, in elk geval onderworpen aan Deze voorwaarden, die het contract zullen regelen met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

2. Basis van de Verkoop

2.1 Geen wijziging van deze voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de gemachtigde vertegenwoordigers van de koper en de verkoper.

2.2 Verkoopliteratuur, prijslijsten en andere documenten die door de Verkoper zijn uitgegeven in verband met de Goederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen vast bod om te verkopen op die voorwaarden.

2.3 Eventuele typografische, administratieve of andere toevallige fouten of nalatigheden in de verkoopliteratuur, offerte, prijslijst, acceptatie van de offerte, factuur of ander document of informatie die door de Verkoper zijn afgegeven, worden onderworpen aan correctie zonder aansprakelijkheid van de Verkoper.

3. Bestellingen en specificaties

3.1 De specificatie voor de Goederen is die welke in de Verkoopdocumentatie van de Verkoper wordt vermeld, tenzij uitdrukkelijk in de bestelling van de Koper (indien door de Verkoper geaccepteerd).

3.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die moeten voldoen aan de toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of wettelijke vereisten of, waar de Goederen aan de specificatie van de Verkoper worden geleverd, die geen wezenlijk effect hebben Hun kwaliteit of prestatie.

4. Prijs van Goederen

4.1 De prijs van de Goederen is de prijs die in de Verkoper's gepubliceerde prijslijst staat op de datum van aanvaarding van de order van de Koper of een andere prijs die schriftelijk door de Verkoper en de Koper is overeengekomen.

4.2 Indien de verkoper een prijs heeft aangevraagd voor de Goederen, anders dan in overeenstemming met de verkochte prijslijst van de Verkoper, is de opgegeven prijs slechts 30 dagen geldig of minder tijd die de verkoper mag opgeven.

4.3 De standaardprijzen op deze website zijn inclusief Europese belastingen voor levering binnen Europa. De omzetbelasting kan dan nul worden beoordeeld voor landen buiten de Europese Economische Gemeenschap (bijvoorbeeld Zwitserland, Jersey of andere derde landen). Canadese verkoopbelastingen zoals HST en GST worden bij de kassa toegevoegd. Klanten buiten de EEG kunnen aansprakelijk worden gesteld voor aanvullende lokale belastingen die niet op deze website worden weergegeven, en deze belastingen zijn niet de verantwoordelijkheid of verschuldigd door Dermfix.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper, zal de verkoper de koper factureren voor de prijs van de goederen op of op elk moment na levering van de goederen.

5.2 Koper betaalt de prijs van de Goederen (verminderd met eventuele korting of krediet die door de Verkoper toegestaan ​​is, maar zonder enig ander aftrekkrediet of afrekening) binnen 30 dagen na de datum van de factuur van de Verkoper of anderszins in overeenstemming met deze krediettermijn als Kan schriftelijk zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het contract.

5.3 De Verkoper is niet verplicht orders te accepteren van een klant of koper die de Verkoper niet heeft geleverd met referenties die aan de Verkoper bevredigend zijn.

6. Levering

6.1 Levering van de Goederen geschiedt door de Verkoper die de Goederen levert op de plaats die in de bestelling van de Koper is aangegeven en / of de aanvaarding van de Verkoper als de plaats waar de Goederen door de Verkoper geleverd moeten worden.

6.2 Leveringsdata worden geschat en een exacte leveringsdatum kan niet gegarandeerd worden. Dermfix is niet aansprakelijk voor eventuele mislukking of vertraging bij de levering van goederen door oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot "Handelingen van God", oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo's, overheidsopdrachten of andere Force majeure event.

7. Risico en eigendom

7.1 Het risico op schade aan of verlies van de Goederen zal op het moment van bezorging door de koper worden overgemaakt of als de koper de levering van de goederen onjuist verzuimt, het tijdstip waarop de verkoper de levering van de goederen heeft aangeboden.

7.2 Niettegenstaande levering en risicoverlies in de Goederen of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal de eigendom in de Goederen niet doorgegeven worden aan de Koper totdat de Verkoper in geld of helder geld ontvangen betaling volledig heeft ontvangen van de prijs van de Goederen En alle andere goederen zijn overeengekomen om door de Verkoper aan de Koper te worden verkocht waarvoor de betaling verschuldigd is.

8. Verkoper's standaard

8.1 Indien de Verkoper de Goederen of een van hen niet op de Leveringsdatum levert, behalve om redenen buiten de redelijke controle van de Verkoper of de schuldenaar van de Koper of zijn vervoerder, is de Verkoper niet aansprakelijk voor zo'n late levering.

8.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor de Koper of wordt geacht te zijn in strijd met het Contract door enige vertraging in de levering of in het uitvoeren van, of niet-nakoming van, de verplichtingen van de Verkoper ten aanzien van de Goederen, indien de Vertraging of falen was te wijten aan enige reden buiten de redelijke controle van de verkoper.

9. Onjuiste goederen

9.1 Indien bij levering een van de Goederen in willekeurig verband gebrekkig zijn en of de koper wettelijk de levering van de defecte Goederen weigert of, indien zij bij aflevering zijn ondertekend, "Voorwaarde en inhoud onbekend", geeft de Koper een schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper binnen drie werkdagen na deze levering, zal de verkoper bij zijn keuze: -

(A) de gebrekkige goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de aankondiging van de koper te vervangen; of

B) aan de koper de prijs voor de gebrekkige goederen terugbetalen;

Maar de Verkoper zal hierbij geen verdere aansprakelijkheid aan de Koper hebben en de Koper mag de Goederen niet weigeren indien de aflevering niet geweigerd wordt of door de Koper als voormeld wordt gegeven.

9.2 Geen Goederen kunnen teruggestuurd worden aan de Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst van de Verkoper. Onder voorbehoud van de teruggave van de Goederen die de Verkoper heeft voldaan, werden leveringen onderworpen aan kwaliteits- of conditiefouten die niet op inspectie zouden blijken te zijn, worden de kosten gratis vervangen of, naar keuze van de Verkoper, zal de Verkoper de Koper de Prijs van dergelijke gebrekkige Goederen, maar de Verkoper zal geen verdere aansprakelijkheid voor de Koper hebben.

9.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die voortvloeien uit eerlijke slijtage of enige opzettelijke schade, nalatigheid, normale omstandigheden ondergaan, de instructies van de Verkoper (mondeling of schriftelijk) niet volgen, misbruik of wijziging van De Goederen zonder goedkeuring van de Verkoper, of enige andere handeling of nalatigheid van de koper, zijn werknemers of agenten of derden.

9.4 Goederen, anders dan defecte Goederen die worden teruggezonden onder voorwaarden 9.1 of 9.2, teruggegeven door de koper en door de verkoper geaccepteerd, kunnen naar de koper worden gekrediteerd naar eigen goeddunken van de verkoper en zonder enige verplichting van de verkoper. Waar goederen die naar de Verkoper zijn teruggekeerd, niet herverkoopbaar zijn, worden ze niet in aanmerking genomen voor krediet en zal door de Verkoper ter wille van de veiligheid door de Verkoper vernietigd worden. Een Verkoopprijs van maximaal 30% van de waarde van de Goederen die de Koper heeft teruggegeven, kan door de Verkoper in rekening worden gebracht.

9.5 Onderwerp zoals uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld, en behalve waar de Goederen worden verkocht onder een consumentenverkoop, worden alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de wet of het gemenereg worden onderworpen, uitgesloten in de mate waarin de wet dit toelaat.

9.6 Wanneer de Goederen worden verkocht onder een consumentenverkoop, worden de wettelijke rechten van de koper niet beïnvloed door deze voorwaarden.

9.7 Behalve in verband met de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, of zoals uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is gesteld, is de Verkoper niet aansprakelijk voor de Koper wegens een vertegenwoordiging, of een impliciete garantie, voorwaarde of andere term of enige Wettelijke of wettelijke verplichting of uitdrukkelijk in het contract, voor rechtstreeks of gevolglijk verlies of schade die door de koper wordt opgelopen (met inbegrip van maar niet beperkt tot winst of indirect of speciaal verlies), kosten, uitgaven of andere vorderingen op (En of het gevolg is van de nalatigheid van de Verkoper, zijn bedienden of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of in verband met de levering van de Goederen of hun gebruik of wederverkoop door de Koper.

9.8 De Koper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat, behalve voor zover instructies betreffende het gebruik of de verkoop van de Goederen in de verpakking of etikettering van de Goederen zijn opgenomen, het gebruik of de verkoop van de Goederen door de Koper in overeenstemming is met Alle toepasselijke wettelijke verwerking en verkoop van de Goederen door de Koper wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door de Verkoper verstrekte instructies of een bevoegde overheids- of regelgevende instantie en de Koper zal de Verkoper vrijwaren tegen aansprakelijkheidsverlies of schade die de Verkoper als een Het gevolg van de naleving van deze voorwaarde door de koper.

10. Retourneren

10.1 In het kader van de Europese Distributie Regels heeft de Koper het recht om het contract voor de aankoop te annuleren op elk moment vanaf het moment van bestelling tot 14 kalenderdagen na levering.

11. Algemeen

11.1 Geen afziening door de Verkoper van eventuele schending van het Contract door de Koper, wordt beschouwd als een afstand van enig latere schending van dezelfde of enige andere bepaling.

11.2 Indien een bepaling van deze Voorwaarden wordt gehouden door een bevoegde autoriteit om geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de overige bepaling in kwestie hierbij niet beïnvloed.

12. Regelgeving

12.1 Deze Algemene Voorwaarden worden geregeld in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 para. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een online geschillenbeslechtingsplatform (OS), dat is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenhandhavingsbureau.

Laatste update: 22.05.2023